Welcome to my website!

Takero DOI

Takero DOI

Professor
Faculty of Economics
Keio University
E-mail: tdoi@econ.keio.ac.jp

English Version
Established on April 17, 1998
Moved to this address on April 1, 1999
Japanese Version
Established on September 12, 1997
Moved to this address on April 1, 1999

Copyright © 1997-2021 Takero DOI. All rights reserved.


Faculty of Economics Top Page Valid HTML 4.01 Strict!
Valid CSS!
Keio University Top Page